Haluatko tehdä yhteistyötä? Ota yhteyttä

Suositut postaukset

Kategoriat

Edit Template

Johtaminen – opas johtamisen teemoihin

Johtaminen - Opas johtamisen teemoihin

close up photography of yellow green red and brown plastic cones on white lined surface. Opas johtamisen teemoihin, johtaminen
Johtaminen on monen asian huomioimista samaan aikaan. Kuvituskuva: Pixabay

Yksi monista kyvyistäni liittyy työpaikan ja ihmisten johtamiseen, ohjaamiseen ja valmentamiseen. Portfolio-muotoisella sivustollani haluan täten osoittaa, mitä johtaminen on ja opastaa sinut johtamisen teemoihin. Jos et halua minua johtamaan, voit ainakin napata nämä teemat mukaan työpaikalle!

Johtaminen on prosessi, jossa yksilö tai ryhmä ohjaa ja vaikuttaa toisiin ihmisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on tärkeä osa organisaation toimintaa ja vaikuttaa suoraan työpaikan ilmapiiriin, henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Hyvä johtaminen luo organisaatiolle selkeät ja saavutettavat sekä mitattavissa olevat tavoitteet ja suunnan, joka auttaa yritystä menestymään. Se mahdollistaa tehokkaan tiimityön, motivoi työntekijöitä ja parantaa heidän työssä viihtymistä. Hyvä johtaminen edistää innovaatiota ja organisaation jatkuvaa kehittymistä.

Hyvin toteutettu johtaminen, oli kyseessä sitten ylin johto tai keskijohto, antaa työpaikalle mahdollisuuden toimia tehokkaasti ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Hyvä johtaminen luo myös avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa työntekijät voivat kehittyä ja tuoda omia ideoitaan esiin. Tämä puolestaan lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota.

Jos vastaavasti halutaan pohtia esimerkkejä huonosta johtamisesta, niin sellaistakin valitettavasti on ja paljon. Huonossa johtamisessa työntekijät eivät tiedä, minkä tavoitteen eteen he yksilöinä tai ryhmänä tekevät töitä eikä työntekijöitä kuunnella. Loppupeleissä monella on hyviä ideoita omasta työstä ja sen kehittämisestä, mutta jos niitä ei kuulla eikä etenemismahdollisuuksia ole, moni vaihtaa työpaikkaa. Siksi johtamiseen kannattaa panostaa – uuden työntekijän koulutus vie aina aikaa ja resursseja, jotka voisi käyttää yrityksen ydintoimintaan.

Miten laadukas johtaminen parantaa henkilöstön hyvinvointia sekä tuottavuutta?

Hyvinvoiva henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein yksittäinen voimavara. Laadukas johtaminen on avainasemassa, kun pyritään varmistamaan henkilöstön hyvinvointi ja samalla lisäämään tuottavuutta.

Laadukas johtaminen perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Kun johtaja tai johtajat osoittavat luottamusta henkilöstöä kohtaan, se luo vahvan perustan hyvinvoinnille ja tiimin kukoistamiselle. Työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi ja motivoituneiksi, kun heidän mielipiteitään kuunnellaan ja he voivat ilmaista itseään ilman pelkoa. Luottamuksen ilmapiiri edistää myös yhteistyötä ja tiedon jakamista organisaatiossa, mikä edistää tehokkuutta ja tuottavuutta.

Miten osoittaa luottamusta työntekijöitä kohtaan ja miten kuulla heitä? Työntekijöiden kohdalla on tärkeää antaa työntekijöiden tehdä työtä autonomisesti. Mikromanageeraus ei enää kuulu 2020-luvun johtamiseen. Työntekijälle on annettava vastuuta. Työntekijöitä tulee kuitenkin kuunnella ja siihen voidaan päästä jo lyhyillä, noin 15 minuutin kuukausittaisilla keskustelutuokioilla, joissa esihenkilön rooli on valmentaa ja ohjata työntekijöitä, ei käskeä heitä.

Yksi laadukkaan ja valmentavan johtamisen elementti onkin palaute. Johtajien tulisi tarjota säännöllisesti palautetta työntekijöilleen, sekä positiivista että kehittävää, jopa kriittistä palautetta. 

Positiivinen palaute kannustaa ja vahvistaa työntekijöiden itsetuntoa, kun taas kehittävä palaute auttaa heitä kehittymään ja saavuttamaan tavoitteensa. Palauteprosessi on avainasemassa, kun rakennetaan tukevaa pohjaa hyvinvoinnille ja tuottavuudelle. Palautteen tulee kulkea myös toiseen suuntaan – johtajan tulee osata ottaa vastaan myös kriittistä palautetta ja mahdollisesti muokata omaa toimintaansa sen pohjalta!

Laadukas johtaminen määrittelee selkeät tavoitteet ja odotukset henkilöstölle. Kun työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan ja millaisiin tavoitteisiin heidän tulisi pyrkiä, se auttaa heitä keskittymään olennaiseen. Selkeät odotukset vähentävät epävarmuutta ja stressiä, mikä puolestaan edistää henkilöstön hyvinvointia.

Jos asiasta haluaa antaa esimerkin, niin voidaan ottaa esimerkkinä myyntityö. Työntekijöille on hyvä asettaa tiimikohtaiset ja yksilökohtaiset tavoitteet. Esimerkiksi tiimille voidaan laittaa tavoitteeksi 1000 kauppaa kuukaudessa. Yhdelle myyjälle voidaan asettaa tavoitteeksi 25 kauppaa, toiselle 10 ja kolmannelle 40. Samalla voidaan asettaa tavoitteita esimerkiksi asiakaskokemuksen osalta – tiimitasolla tavoite voi olla 90 % positiivisia, toisella voi olla nostaa oma prosentti 80 %:n yläpuolelle.

Tavoitteiden tulee olla realistisia ja mitattavia, koska jos tavoitteita ei voida saavuttaa, tavoitteet eivät myöskään motivoi. Edellä mainitussa esimerkissä jos yritys on aiemmin tehnyt kauppaa 200 kappaletta kuukaudessa ja mikään olennainen asia ei ole muuttunut aiemmasta, on tavoite 1 000 kaupasta turhan utopistinen ja epärealistinen.

Laadukas johtaminen ottaa huomioon yksilöllisyyden

Laadukas johtaminen korostaa myös työn ja yksityiselämän tasapainon merkitystä.

Johtajien tulisi tukea työntekijöiden mahdollisuuksia saavuttaa tasapaino työn ja muun elämän välillä. Tämä voi sisältää joustavat työajat, etätyömahdollisuudet tai lomien suunnittelun helpottamisen. Tasapaino työn ja muun elämän välillä auttaa pitämään työntekijät motivoituneina ja vähentää uupumusriskiä.

Etenkin viime vuosina erään tautipiinan takia etätyö ja muu joustava työnteko on lisääntynyt merkittävästi. Moni työpaikka on valitettavasti automaationa siirtynyt takaisin toimistolle, mikä on johtanut työntekijöiden poistumiseen sekä yleisen hyvinvoinnin laskuun. Näissä tilanteissa on potentiaalia tuottavuusloikalle, jos osaa ottaa työntekijöiden yksilöllisyyden huomioon. Jos pelaat kortit oikein, voit saada etätyöllä suuren tuottavuusloikan. Väärin pelattuna.. No, suunta on päinvastainen.

Laadukas johtaminen edistää yksilön osaamisen kehittämistä. Johtajien tulee tarjota mahdollisuuksia koulutukseen ja ammatilliseen kasvuun. Kun työntekijät saavat mahdollisuuden kehittyä ja oppia uutta, se lisää heidän tyytyväisyyttään työhön. Tämä puolestaan vaikuttaa positiivisesti tuottavuuteen, kun organisaatio hyötyy paremmasta osaamisesta ja innovaatioista. Samalla on mahdollisuus sitouttaa työntekijät yritykseen pidemmäksi aikaa – kun työntekijä kokee tulevansa arvostetuksi ja kokee, että uralla on mahdollista edetä talon sisällä (tämä ei riipu edes yrityksen koosta – pienikin yritys voi tarjota ylentymismahdollisuuksia!), työntekijä jää yleensä yritykseen, suosittelee sitä tutuilleen ja tekee parempaa tulosta.

Lisäksi hyvän johtamisen tulisi kannustaa avoimeen viestintään. Johtajien tulisi pitää työntekijät ajan tasalla organisaation asioista ja päätöksistä. Avoin viestintä luo luottamusta ja vähentää huhuja ja epävarmuutta. Kun työntekijät tietävät, mitä organisaatiossa tapahtuu, he voivat paremmin keskittyä työhönsä ja sitoutua organisaation tavoitteisiin.

Pienistäkin muutoksista on hyvä tiedottaa sisäisesti ja pitää työntekijät mukana prosessissa, esimerkiksi jos paikkaan on tulossa uusia järjestelmiä tai jos yrityksessä edistetään uuden asian kokeilua. Pahin asia työilmapiirin ja tuottavuuden kannalta on se, että huhut vellovat ja tietoa saa lukea ensin mediasta, ennen kuin työnantaja puhuu omalle joukolle.

Laadukas johtaminen on keskeinen tekijä henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamisessa. Se perustuu luottamukseen, avoimuuteen, selkeisiin tavoitteisiin, palautteeseen, työn ja yksityiselämän tasapainoon sekä osaamisen kehittämiseen. Laadukas johtaminen luo vahvan perustan organisaation menestykselle ja varmistaa, että henkilöstö voi kukoistaa työssään.

Näin kehität johtamistaitojasi

Tämän sivuston portfolioon kuuluu olennaisena osana omien kykyjeni esitteleminen. Siksi laadin johtamisesta kuusiosaisen alakategorioiden sarjan.

Esittelen näillä sivuilla eri elementtejä johtamiseen liittyen. Voit lukea alla olevasta listauksesta kaikista kategorioista enemmän ja kehittää omaa johtamistasi!

Valmentava johtaminen

 • Valmentavan johtamisen perusteet
 • Valmentava vuorovaikutus
 • SMART-malli
 • Valmennusprosessin vaiheet
 • Esimerkit onnistuneesta valmentavasta johtamisesta

Strateginen johtaminen

 • Strategian suunnittelu ja toteutus
 • SWOT-analyysi
 • Kilpailuedun rakentaminen
 • Strategian kommunikointi organisaatiossa

Muutosjohtaminen

 • Muutoksenhallinnan periaatteet
 • Muutoksen vaiheet ja niiden johtaminen
 • Vastustuksen hallinta
 • Onnistuneet muutosjohtamisen käytännöt

Johtajuus ja tiimityö

 • Johtajuuden eri tyylit (esim. demokraattinen, autoritäärinen)
 • Tiimityön perusteet ja johtaminen
 • Konfliktien hallinta tiimeissä
 • Rakentava palaute ja motivointi

Eettinen johtaminen

 • Etiikan merkitys johtamisessa
 • Eettiset päätöksentekoperiaatteet
 • Eettiset haasteet ja niiden ratkaiseminen
 • Vastuullinen johtaminen

Projektijohtaminen

 • Projektin suunnittelu ja hallinta
 • Projektiryhmän johtaminen
 • Riskienhallinta projekteissa
 • Projektien onnistumisen arviointi ja oppiminen

 

Oletko valmis tutustumaan johtamisen periaatteisiin? Siirry valmentavan johtamisen sivulle ja tutustu valmentavan johtamisen soveltamiseen käytännössä!

About

Kun tiedätte, niin tiedätte. Vapaamuotoinen sivusto, jossa ette tule näkemään politiikkaa.

© 2023 Sanekoo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Tietosuojaseloste.